ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. E. Ο Sebastiano Serlio στα μοναστήρια της Κρήτης (πίν. 85-90). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 6, p. 233–245, 1972. DOI: 10.12681/dchae.817. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4514. Acesso em: 2 ιουλίου. 2022.