ΠΑΠΑΔΑΚΗ-OEKLAND Σ. Οι τοιχογραφίες της Αγίας Άννας στο Αμάρι. Παρατηρήσεις σε μία παραλλαγή της Δεήσεως (πίν. 7-10). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 7, p. 31–57, 1974. DOI: 10.12681/dchae.827. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4516. Acesso em: 12 απριλίου. 2024.