ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. Μερικές παρατηρήσεις στις προοπτικές συμβάσεις μιας εικόνας του Ανδρέα Ρίτζου (πίν. 99-102). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 9, p. 249–260, 1979. DOI: 10.12681/dchae.879. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4550. Acesso em: 12 αυγούστου. 2022.