ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Α. Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 3, n. 1-2, p. 79–82, 2013. DOI: 10.12681/dchae.1322. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4869. Acesso em: 10 αυγούστου. 2022.