ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. Μουσείον Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις 1893. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 2, p. 32–62, 1894. DOI: 10.12681/dchae.1516. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5023. Acesso em: 18 ιουνίου. 2024.