ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ Π. Ολίγαι τινές χριστιανικαί επιγραφαί. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 2, p. 82–86, 1894. DOI: 10.12681/dchae.1520. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5027. Acesso em: 27 μαρτίου. 2023.