ΒΟΥΛΙΣΜΑΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ε. Ολίγα τινά περί της χρονολογικής σημειώσεως επί της των Βενετών Αλώσεως των Αθηνών. Απάντησις Γ. Λαμπάκη. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 2, p. 95–99, 1894. DOI: 10.12681/dchae.1523. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5030. Acesso em: 19 ιουνίου. 2024.