ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. Ανακοίνωσις περί του ογδόου μονογράμματος του εν Πάρω ναού της Εκατονταπυλιανής. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 2, p. 99–100, 1894. DOI: 10.12681/dchae.1524. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5031. Acesso em: 26 μαρτίου. 2023.