ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. Αι εν τη μονή Φιλοθέης καταστραφείσαι πολύτιμαι βυζαντιακαί χριστιανικαί αρχαιότητες και αγιογραφίαι. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 2, p. 136–146, 1894. DOI: 10.12681/dchae.1533. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5040. Acesso em: 31 μαρτίου. 2023.