ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Π. Έγγραφον της Γενικής Εφορείας των Αρχαιοτήτων και Μουσείων προς τον Σύμβουλον της Χριστιανικής Εταιρείας κ. Αντώνιον Βούρον. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 2, p. 150, 1894. DOI: 10.12681/dchae.1536. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5043. Acesso em: 26 μαρτίου. 2023.