ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις του 1897. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 3, p. 53–59, 2013. DOI: 10.12681/dchae.1555. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5059. Acesso em: 31 μαρτίου. 2023.