ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις του έτους 1900. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 4, p. 28–66, 2013. DOI: 10.12681/dchae.1582. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5081. Acesso em: 31 μαρτίου. 2023.