ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις του έτους 1901. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 4, p. 73–84, 2013. DOI: 10.12681/dchae.1586. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5085. Acesso em: 31 μαρτίου. 2023.