ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ Ι. Χριστιανικαί αρχαιότητες εν τη Στερεά Ελλάδι. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 8, p. 67–75, 2013. DOI: 10.12681/dchae.1640. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5126. Acesso em: 25 σεπτεμβρίου. 2022.