ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ Α. Αντώνιος Μομφερράτος. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 1, n. 2, p. , 2013. DOI: 10.12681/dchae.1699. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5548. Acesso em: 12 αυγούστου. 2022.