ΒΕΛΕΝΗΣ (Georgios VELENIS) Γεώργιος. 2018. ‘Εμπνευση και δημιουργία στη βυζαντινή αρχιτεκτονική’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος):67-82. https://doi.org/10.12681/dchae.18469.