STOUFI-POULIMENOU, Ioanna. 2018. ‘Σχετικά με τη χρονολόγηση της Παναγίας Γοργοεπηκόου στην Αθήνα’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος):195-206. https://doi.org/10.12681/dchae.18484.