ΜΑΝΟΥΣΟΥ - ΝΤΕΛΛΑ (Katerina MANOUSSOU - NTELLA) Κατερίνα, και Ντέλλας (Giorgos NTELLAS) Γιώργος. 2019. ‘Η ανατολική συνοικία του μπούργκου της πόλης της Ρόδου. Πολεοδομικοί και αρχιτεκτονικοί μετασχηματισμοί’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 40 (Δεκέμβριος):139-60. https://doi.org/10.12681/dchae.21819.