Machabeli, Kitti. 2019. ‘Παράσταση ηγεμόνα στα ανατολικά σύνορα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας: η παράσταση του Άσοτ Κούχι του Τµπέτι στη Γεωργία’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 40 (Δεκέμβριος):179-92. https://doi.org/10.12681/dchae.21821.