MASTROCHRISTOS (Νικόλαος ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ) Nikolaos. 2023. ‘Βυζαντινά μολυβδόβουλλα από τη Ρόδο. Ι. Ανασκαφικά ευρήματα’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 42 (Ιανουάριος):327-38. https://doi.org/10.12681/dchae.32435.