ΓΚΙΟΛΕΣ Νικόλαος. 2011. ‘Οι Δέκα Άγιοι Μάρτυρες των Μεγάρων, η εποχή επανεμφάνισής τους και τα κατάλοιπα των παλαιοχριστιανικών μαρτυρίων τους’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 23 (Ιούλιος):83-98. https://doi.org/10.12681/dchae.345.