LEMERLE, Paul. 1966. ‘Νέα έγγραφα και ζητήματα σχετικά με τους καθολικούς κριτές’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 4 (Ιανουάριος):29-44. https://doi.org/10.12681/dchae.753.