ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ - ΜΠΟΥΡΑ Λασκαρίνα. 1972. ‘Ο εξωνάρθηκας του καθολικού του Οσίου Λουκά Φωκίδος (πίν. 3-14)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 6 (Ιανουάριος):13-28. https://doi.org/10.12681/dchae.806.