ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μαρία. 1972. ‘Βυζαντινά κιονόκρανα με ανάγλυφα ζώα (πίν. 27-38)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 6 (Ιανουάριος):82-129. https://doi.org/10.12681/dchae.810.