ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΥ-ΤΣΙΑΜΚΑ Αικατερίνη. 1972. ‘Η τύχη ενός βυζαντινού χειρογράφου την εποχή της Αναγέννησης (Laurent. LXXIV, 7) (πίν. 53-56)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 6 (Ιανουάριος):169-79. https://doi.org/10.12681/dchae.813.