ΠΑΠΑΔΑΚΗ-OEKLAND Στέλλα. 1974. ‘Οι τοιχογραφίες της Αγίας Άννας στο Αμάρι. Παρατηρήσεις σε μία παραλλαγή της Δεήσεως (πίν. 7-10)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 7 (Ιανουάριος):31-57. https://doi.org/10.12681/dchae.827.