ΜΟΥΡΙΚΗ Ντούλα. 1974. ‘Oι βυζαντινές τοιχογραφίες των παρεκκλησίων της σπηλιάς Πεντέλης (πίν. 20-44)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 7 (Ιανουάριος):79-119. https://doi.org/10.12681/dchae.831.