ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μαρία. 1979. ‘Μερικές παρατηρήσεις στις προοπτικές συμβάσεις μιας εικόνας του Ανδρέα Ρίτζου (πίν. 99-102)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 9 (Ιανουάριος):249-60. https://doi.org/10.12681/dchae.879.