MOURIKI, Doula. 1992. ‘Ένα ζεύγος εικόνων του Μωυσή των αρχών του 13ου αιώνα στο Σινά με τις σκηνές της Καιόμενης Βάτου και της παραλαβής του Νόμου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 16 (Ιανουάριος):171-84. https://doi.org/10.12681/dchae.1066.