ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Μιχαήλ Π. 2013. ‘Περί της μη τελέσεως γάμων τον Μάϊον’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 3 (1-2):77-78. https://doi.org/10.12681/dchae.1321.