ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Αδαμάντιος. 2013. ‘Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 3 (1-2):79-82. https://doi.org/10.12681/dchae.1322.