ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ Π. 1894. ‘Ολίγαι τινές χριστιανικαί επιγραφαί’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 2 (Απρίλιος):82-86. https://doi.org/10.12681/dchae.1520.