ΒΟΥΛΙΣΜΑΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ευστάθιος. 1894. ‘Ολίγα τινά περί της χρονολογικής σημειώσεως επί της των Βενετών Αλώσεως των Αθηνών. Απάντησις Γ. Λαμπάκη’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 2 (Απρίλιος):95-99. https://doi.org/10.12681/dchae.1523.