ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Π. 1894. ‘Έγγραφον της Γενικής Εφορείας των Αρχαιοτήτων και Μουσείων προς τον Σύμβουλον της Χριστιανικής Εταιρείας κ. Αντώνιον Βούρον’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 2 (Απρίλιος):150. https://doi.org/10.12681/dchae.1536.