ΠΑΠΠΟΥΔΩΦ Α., και ΚΑΠΡΑΛΟΣ Κ. Δ. 1894. ‘Έγγραφον προς την Γενικήν Εφορείαν των Αρχαιοτήτων και Μουσείων’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 2 (Απρίλιος):151. https://doi.org/10.12681/dchae.1537.