Μισαηλίδου (Missailidis) Α. (Anna) Γ. (George) (2018) ‘Ο πύργος στο Πιτυός της Χίου’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39. doi: 10.12681/dchae.13778.