ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) (2018) ‘Περιεχόμενα’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, σ. XII - XVI. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18454 (ημερομηνία πρόσβασης: 7 Φεβρουάριος 2023).