ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) (2018) ‘Οπισθοσέλιδα’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, σσ. 465–474. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18457 (ημερομηνία πρόσβασης: 31 Μάρτιος 2023).