ΜΠΟΥΡΑ (Natalia BOURA) Ν. και ΤΣΙΡΓΙΑΛΟΥ (Aliki TSIRGIALOU) Α. (2018) ‘Το αρχείο του Χαράλαμπου Μπούρα στο Μουσείο Μπενάκη: Η γνωστή και άγνωστη πλευρά του αρχιτέκτονα και η φωτογραφική ματιά ενός βυζαντινολόγου’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, σσ. 17–28. doi: 10.12681/dchae.18460.