ΒΕΛΕΝΗΣ (Georgios VELENIS) Γ. (2018) ‘Εμπνευση και δημιουργία στη βυζαντινή αρχιτεκτονική’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, σσ. 67–82. doi: 10.12681/dchae.18469.