ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ (Anna MISSAILIDIS) Ά. (2018) ‘Ο Πύργος στο Πιτυός της Χίου’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, σσ. 251–268. doi: 10.12681/dchae.18561.