ΠΟΛΥΒΙΟΥ (Miltiadis POLIVIOU) Μ. (2018) ‘Η τυπολογία των συνεπτυγμένων Αθωνικών ναών στο Πήλιο κατα την όψιμη Τουρκοκρατία (1700-1881)’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, σσ. 269–280. doi: 10.12681/dchae.18562.