ΚΟΥΜΟΥΣΗ (Anastasia KOUMOUSSI) Α. (2018) ‘Η λειψανοθήκη της κάρας του Αποστόλου Ανδρέα και ο Θωμάς Παλαιολόγος’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, σσ. 439–457. doi: 10.12681/dchae.18579.