ΜΑΝΟΥΣΟΥ - ΝΤΕΛΛΑ (Katerina MANOUSSOU - NTELLA) Κ. και Ντέλλας (Giorgos NTELLAS) Γ. (2019) ‘Η ανατολική συνοικία του μπούργκου της πόλης της Ρόδου. Πολεοδομικοί και αρχιτεκτονικοί μετασχηματισμοί’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 40, σσ. 139–160. doi: 10.12681/dchae.21819.