Machabeli, K. (2019) ‘Παράσταση ηγεμόνα στα ανατολικά σύνορα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας: η παράσταση του Άσοτ Κούχι του Τµπέτι στη Γεωργία’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 40, σσ. 179–192. doi: 10.12681/dchae.21821.