ΓΚΙΟΛΕΣ Ν. (2011) ‘Οι Δέκα Άγιοι Μάρτυρες των Μεγάρων, η εποχή επανεμφάνισής τους και τα κατάλοιπα των παλαιοχριστιανικών μαρτυρίων τους’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 23, σσ. 83–98. doi: 10.12681/dchae.345.