ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Ν. (2011) ‘Ο Greco του Antonio Palomino’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 29, σσ. 185–194. doi: 10.12681/dchae.619.