ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Δ. Ε. (1960) ‘Ο ζωγράφος Φράγκος Κατελάνος εν Ηπείρω’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1, σσ. 40–54. doi: 10.12681/dchae.704.