ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. (1972) ‘Βυζαντινά κιονόκρανα με ανάγλυφα ζώα (πίν. 27-38)’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 6, σσ. 82–129. doi: 10.12681/dchae.810.