ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ Ν. Β. (1972) ‘Ο ναός του Άϊ-Λέου εις το Μπρίκι της Μάνης (πίν. 43-52)’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 6, σσ. 146–168. doi: 10.12681/dchae.812.